ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σημείωση περί Πολιτικής Δημοσίευσης & Πνευματικών Δικαιωμάτων - Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyrights)Στον ιστoχώρο Radiology Archives© 
δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται επιστημονικό υλικό 
(κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster), επιστημονικά άρθρα, 
επιστημονικές έρευνες, μονογραφίες, εισηγήσεις σε συνέδρια ή και πρωτότυπες δημοσιεύσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στον συγγραφέα 
κάθε επιστημονικού υλικού (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster)   
που δημοσιεύεται στον συγκεκριμένο ιστόχώρο. 
Στo Radiology Archives© παραχωρείται μόνον η άδεια δημοσίευσης 
στον συγκεκριμένο ιστoχώρο, χωρίς οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα 
αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης εμπορικής ή μη, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.


Η δημοσίευση κάθε επιστημονικού υλικού (κείμενο, φωτογραφία, 
παρουσίαση, e-poster)  δεν συνεπάγεται οποιονδήποτε περιορισμό 
αναφορικά με προγενέστερη ή μεταγενέστερη επαναδημοσίευση μέρους 
ή ολόκληρου του υλικού (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster),  
με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μορφή από τον συγγραφέα.


Yλικό (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster)  όπου δεν 
αναγράφεται συγγραφέας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 
του Radiology Archives©  


Στο κοινό παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και αποθήκευσης > download > του υλικού  (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster), μόνον για ιδία χρήση και αποκλειστικά για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.


Ο συγγραφέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν περιοριστικούς 
όρους δημοσίευσης και πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το 
προτεινόμενο προς δημοσίευση κείμενο. Σε περίπτωση που προκύπτει 
σχετικό ζήτημα, το Radiology Archives© δεν φέρει οποιαδήποτε 
νομική ευθύνη. Ωστόσο, οφείλει να παύσει προσωρινά (έως τη διευθέτηση του ζητήματος) ή οριστικά την αναδημοσίευσή του.


Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του συγγραφέα η διάθεση, προβολή,
 αναπαραγωγή, επανεκτύπωση, με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό 
μέσο, μέρους ή ολόκληρου του υλικού (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορική ή μη. Η απαγόρευση 
συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση του υλικού (κείμενο, 
φωτογραφία,παρουσίαση, e-poster) σε υλικό σεμιναρίων, συλλογικών 
τόμων, πανεπιστημιακών σημειώσεων όπως και κάθε ανάλογης χρήσης 
του κειμένου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, το Radiology Archives© δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.


Το Radiology Archives© έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση κάποιου υλικού (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster), εφόσον 
διαπιστώσει αντιδεοντολογικές επιστημονικές πρακτικές ή θεωρήσει ότι ένα κείμενο δεν εντάσσεται στη λογική και στη σκοποθεσία του ιστοχώρου.


Εφόσον αναρτηθεί το υλικό (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
και δεν υφίσταται οποιοδήποτε νομικό ή τεχνικό πρόβλημα, το κείμενο 
δεν δύναται να τροποποιηθεί, αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί 
από τον συγκεκριμένο ιστοχώρο.


Το Radiology Archives©, που επιμελείται τη δημοσίευση του 
υλικού (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster), δεν προβαίνει 
σε καμίας μορφής ποιοτική αξιολόγηση 
ως προς το περιεχόμενό τους, εφόσον:

α) Ο συγγραφέας διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του δημοσίευσης ή

β) διαθέτει master και πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία συναφή με το περιεχόμενο της δημοσίευσης.

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, το προτεινόμενο υλικό (κείμενο, φωτογραφία, παρουσίαση, e-poster) προς δημοσίευση αξιολογείται ως προς την επιστημονική επάρκεια και τεκμηρίωσή τους από επιστημονικούς συνεργάτες του Radiology Archives©, οι οποίοι αποφασίζουν για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο.