ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Πνευμονική Εμβολή (Σημείο Westermark)

Pulmonary Embolism  (Westermark Sign)

Σημείο Westermark:  ειδικό σημείο πνευμονικής εμβολής (ΠΕ): Υπερδιαύγαση (ή ελάττωση της σκιαγράφησης) ενός τμήματος του πνεύμονα που οφείλεται στην ελάττωση της αγγείωσης (τοπική ολιγαιμία) περιφερικά του σημείου της εμβολής. Συνήθως είναι ορατή όταν αφορά μεγάλο κλάδο (λοβαίο ή τμηματικό), ενώ πολλές φορές συγχέεται με τοπικό εμφύσημα.  [1], [2], [3]

Μεγάλη βοήθεια προσφέρει η σύγκριση με προηγουμένη ακτινογραφία όπως π.χ. αύτη που λαμβάνεται προεγχειρητικά: το σημείο Westermark είναι χρήσιμο όταν είναι διαθέσιμες ακτινογραφίες πριν από την εμβολή. [1], [2], [3] 

Το σημείο Westermark προκύπτει από τον συνδυασμό της διάτασης των πνευμονικών αρτηριών εγγύτερα της εμβολής και την ελάττωση της περιφερικής αιμάτωσης, αποτελεί σπάνιο σημείο (στο 2-7% των ασθενών με ΠΕ), ενώ παρουσιάζει χαμηλή ευαισθησία (11%) και υψηλή ειδικότητα (92%). [3], [4]

Πρωτοπεριγράφτηκε το 1938 από τον Σουηδό ακτινολόγο Nils Johan Hugo Westermark[9], [10] (αξίζει να σημειώθεί πως μέρος της βιβλιογραφίας τον αναφέρει ως Γερμανό ακτινολόγο Neil Westermark[3], [5] !!) ο οποίος περιέγραψε την «αναιμική»  ή ολιγαιμική  περιφερική περιοχή πνευμονικού παρεγχύματος ως «σφηνοειδής σκιές» (“wedge-shaped shadows”), ενώ ο ίδιος επισήμανε  ότι η πλειονότητα των ασθενών με ΠΕ που παρουσίαζε το σημείο Westermark δεν είχε πνευμονική έμφρακτα, επισήμανση που έχει επιβεβαιωθεί και στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία[5], [6], [7] (ακτινογραφικό εύρημα πνευμονικής εμβολής χωρίς ανάπτυξη πνευμονικού εμφράκτου). [8]
Karapasias Nikos, MD Radiologis
[1]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997
[2]Francis A. Burgener, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ, 2007, ISBN 978-960-7461-62-9
[3]A. Manzella et al, Classic Signs in Thoracic Radiology, ECR 2014, DOI: 10.1594/ecr2014/C-1769
[4]Jud W. Gurney, Diagnostic Imaging: Chest, 1st Edition, 2006, ISBN-13: 978-1416023340 ISBN-10: 1416023348
[5]Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. (2009)
[6]Westermark N. On the roentgen diagnosis of lung embolism. Acta Radiol. 1938;19:357–372.
[7]Geoffrey B. Marshall, Signs in Thoracic Imaging, J Thorac Imaging _ Volume 21, Number 1, March 2006
[8]Κ. Μαλαγάρη, Συνοπτική Ακτινοσημειολογία Θώρακος, 2010, ISBN: 97896089955215
[9]Z. V. Maizlin. Wonders of Radiology. (2010) ISBN: 9781449976453
[10]R. Sharma, H. Knipe, Westermark sign, https://radiopaedia.org/articles/ westermark-sign-1