ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Κάτω Πνευμονικός Σύνδεσμος

Inferior Pulmonary LigamentΚάτω Πνευμονικός Σύνδεσμος (Inferior Pulmonary Ligament): φυσιολογική ανατομική δομή, που απεικονίζεται συχνά στην ακτινογραφία θώρακος και στην αξονική τομογραφία[3]: τριγωνική περιοχή τμηματικής ασαφοποίησης του ημιδιαφράγματος που οφείλεται σε επέκταση χαλαρού συνδετικού ιστού (areolar tissue) εντος της βάσης  του κάτω πνευμονικού συνδέσμου (inferior pulmonary ligament). [1], [2]

Ο κάτω πνευμονικός σύνδεσμος σχηματίζεται από την τριγωνικού σχήματος συγχώνευση τοιχωματικού & σπλαγχνικού υπεζωκότα εκτεινόμενη από την πύλη έως τον θόλο του ημιδιαφράγματος. Εκτείνεται από το μεσοθωράκιο μέχρι τη μέση επιφάνεια του κάτω λοβού και αποτελεί εξωπαρεγχυματική δομή. Μπορεί να περιέχει την κάτω πνευμονική φλέβα (στην κορυφή του), ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες, και βρογχικές φλέβες. Η απεικόνιση του είναι δυο φορές συχνότερη αριστερά (θα απεικονιστεί ~50% των ασθενών).[3]

Διαφορική Διάγνωση[3]: ▪Κάτω Επικουρική Σχισμή, ▪Πλευριτική Συλλογή, ▪Sublobar Septum

Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Theodore E. Keats, Mark W. Anderson, Atlas of Normal Roentgen Variants That May Simulate Disease, Saunders; 9 edition (2012), ISBN-10: 0323073557 
[2]Proto AV, Speckman JM, The left lateral radiograph of the chest, Med Radiogr Photogr. 1979;55(2):29-74. 
[3]Henry Knipe et al., Inferior pulmonary ligament, http://radiopaedia.org/ articles/ inferior-pulmonary-ligament