ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Σημείο Επικαλυμμένης Πύλης (Θύμωμα)

Overlay Hilum Sign (Thymoma)

Σημείο Επικαλυμμένης Πύλης (Overlay Hilum Sign): Όταν μια μάζα προέρχεται από τη πνευμονική πύλη, τα πνευμονικά αγγεία είναι σε επαφή με τη μάζα και τα όριά τους ασαφοποιούνται. Σε περίπτωση απεικόνισης τη παρυφής των αγγείων της πύλης δια μέσου της μάζας συνεπάγεται ότι είναι μεσοθωρακική (συνήθως του πρόσθιου μεσοθωρακίου) (Overlay Hilum Sign).[1], [2] Το σημείο αναφέρεται στην απεικόνιση της πύλης διαμέσω  μιας μάζας που προβάλλει σε αυτή στην κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακα. Υποδεικνύει ότι η βλάβη δεν είναι καρδιακή (αύξηση καρδιακών ορίων ή περικαρδιακή) και δεν αφορά την πύλη, αλλά βρίσκεται μάλλον πρόσθια ή οπίσθια αυτής. [6]

Το σημείο αφορά τις κατά μέτωπο ακτινογραφίες θώρακος και έχει εφαρμογή σε μάζες που εντοπίζονται στο επίπεδο της πύλης.[2] 

Το βασικό ερώτημα, που πρέπει να απαντηθεί όταν αναγνωρισθεί μία πυλαία διόγκωση, είναι εάν η διόγκωση είναι αγγειακής ή άλλης φύσεως (μάζα, λεμφαδένες). Η πολυλοβωτή παρυφή συνηγορεί υπέρ λεμφαδένων, ενώ η διακλαδιζόμενη διόγκωση υπέρ διάτασης των πνευμονικών αρτηριών.[3]

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαφοδιαγνωστεί μία μάζα του πρόσθιου μεσοθωρακίου από παθολογία της καρδίας ή του περικαρδίου. Το εγγύς τμήμα της αριστερής ή της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας βρίσκεται πλάγια της καρδιακή σιλουέτας (ή ακριβώς στα όρια της) στην φυσιολογική κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακα. Καθώς το μυοκάρδιο ή το περικάρδιο παχύνεται (π.χ. μυοκαρδιοπάθεια, καρδιομεγαλία, περικαρδιακή συλλογή), η πνευμονική αρτηρία μετατοπίζεται προς τα έξω αλλά διατηρεί την ίδια σχέση με την καρδιακή σιλουέτα. Εναλλακτικά, εάν η πνευμονική αρτηρία εμφανίζεται ≥ 1 cm εντός του πλάγιου ορίου μίας ακτινοσκιερότητας που θα μπορούσε να αφορά την καρδιακή σιλουέτα, αυτή η ακτινοσκιερότητα αφορά σε μία  πρόσθια μεσοθωρακική μάζα. [7]

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε το Hilum Convergence Sign που χρησιμοποιείται σε περίπτωση μίας διογκωμένης πύλης για την διάκριση εάν αυτή οφείλεται σε μία διατεταμένη πνευμονική αρτηρία (ΠΑ) ή σε μια μάζα - λεμφαδένες. Εάν κλάδοι της ΠΑ συγκλίνουν (converge) προς την κεντρική μάζα (συνέχονται με την διατεταμένη ΠΑ), πρόκειται για μια διατεταμένη ΠΑ.  Εάν κλάδοι της ΠΑ συγκλίνουν (converge) προς την καρδιά και όχι τη μάζα (διατρέχουν την μάζα), πρόκειται για έναν όγκο του μεσοθωρακίου.[4], [5]

Τα σημεία πρωτοπεριγράφτηκαν από τον αμερικανό ακτινολόγο Benjamin Felson (1913 -1988) (chest radiologist).[2], [5]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Δρεβελέγκας Α. και συν., Κλινική Ακτινολογία, Κωνσταντάρας, 2012,  ISBN:9789606802386 
[2]I.Bickle, F. Gaillard  et al, Hilum overlay sign http: //radiopaedia.org/ articles/ hilum-overlay-sign 
[3]Κ. Μαλαγάρη, Συνοπτική Ακτινοσημειολογια Θώρακος, 2010, ISBN: 97896089955215 
[4]A. Manzella et al, Classic Signs in Thoracic Radiology, ECR 2014, DOI: 10.1594/ecr2014/C-1769
[5]H. Knipe, A.  Dixonet al, Hilum convergence sign, http: //radiopaedia.org/ articles/ hilum-convergence-sign
[6]Melissa L. Rosado-de-Christenson , Brett W. Carter,  Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms, Elsevier; 1 edition (2015) ISBN-10: 0323377068 
[7]Mark S. Parker, Melissa L. Rosado-de-Christenson, Gerald F. Abbott, Chest Imaging Case Atlas 2nd Edition, Thieme; 2 edition (2012)