ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Κάταγμα Κλείδας (Ομάδας Ι - Παρεκτοπισμένο)

Clavicle Fracture (Group I - Displaced)

ΔΕΙΤΕ  > ΕΔΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να δημιουργηθεί μία κατάλληλη κατάταξη για τα κατάγματα κλείδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανατομική περιοχή ο Allman κατατάσσει τα κατάγματα κλείδας σύμφωνα με τη θέση τους σε [1], [2], [4]:

Ομάδα Ι: Περιλαμβάνει κατάγματα του μέσου τριτημορίου της κλείδας που είναι και τα πιο συνηθισμένα και αφορούν περίπου το 80% των καταγμάτων του οστού αφού έχει δειχθεί και εμβιομηχανικά ότι η κλείδα είναι ασθενέστερη στο μέσον της. Τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως με συντηρητικά μέσα με πολύ καλά αποτελέσματα.  

Ομάδα ΙΙ: Περιλαμβάνει κατάγματα περιφερικότερα του κορακοκλειδικού συνδέσμου (έξω τριτημορίου) τα οποία αποτελούν το 20% περίπου των καταγμάτων της κλείδας. Η μικρή τους σχετικά συχνότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το περιφερικό τμήμα συγκρατείται στο ακρώμιο από τον ακρωμιοκλειδικό σύνδεσμο ενώ το κεντρικό τμήμα της κλείδας συγκρατείται στην κορακοειδκή απόφυση από τον κορακοκλειδικό σύνδεσμο. Τα κατάγματα αυτά του έξω τριτημορίου διαιρούνται σε 2 τύπους (Neer). [3] 

Ομάδα ΙΙΙ: Είναι σπάνια και περιλαμβάνουν το έσω τριτημόριο της κλείδας. Αν ο πλευροκλειδικός σύνδεσμος παραμένει ακέραιος δεν υπάρχει σημαντική παρεκτόπιση του κατάγματος και γι αυτό τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά.

Η ευρέως αποδεκτή ταξινόμηση υποδιαιρείται περαιτέρω σε [2]: (α) μη παρεκτοπισμένα κατάγματα  (β) παρεκτοπισμένα κατάγματα   (γ) πολύ-τμηματικά κατάγματα.
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Allman FL, Jr (1967) Fractures and lίgamentoυs injuries of the clavicle and its articulation. J Bone Joint Surg 49Α,774.
[2]E.J.Hubner, et al., Clavicle Fractures - Is there a Standard Treatment?, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,78, 2011, p. 288 – 296
[3]Neer C,S., II (1963) Fracture of the distal clavicle with detachment of the coracoclavicular ligament in adutts. J Trauma 3,99.
[4]Γ.Μαχαιράς και συν., ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΚΡΩΜΙΑΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΛΕΙΔΑΣ, Cyprus Medical Journal 2000