ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Αυχενικές Πλευρές

Cervical Ribs

Case Courtesy: Radiology Archives ft. Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive

Αυχενική Πλευρά (Cervical Rib): συγγενής ανωμαλία στην οποία υπεράριθμη πλευρά εκφύεται από τον 7ο αυχενικό σπόνδυλο (Α7) πάνω ακριβώς από την φυσιολογική πρώτη θωρακική πλευρά (Θ1). Θα παρουσιαστεί στο 0,5% του  γενικού  πληθυσμού, συχνότερα στις γυναίκες (70%) και στο 50% θα είναι αμφοτερόπλευρη. Συνήθως ασυμπτωματική.  Αποτελεί την σημαντικότερη εκ των ανατομικών παραλλαγών των πλευρών διότι μπορεί να προκαλέσει Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου (Thoracic Outlet Syndrome*) λόγω  συμπίεσης του βραχιονίου πλέγματος ή / και των υποκλειδίων αγγείων (ανύψωση του εδάφους του Σκαληνού τριγώνου / Scalene triangle & ελάττωση του πλευροκλειδικού χώρου). Στο 10 -20% των συμπτωματικών ασθενών υπεύθυνη είναι μία αυχενική πλευρά.[1], [2]

*Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου (Thoracic Outlet Syndrome - TOS): το σύνολο σημείων και συμπτωμάτων που οφείλονται στην συμπίεση της νευραγγειακής δέσμης από διάφορους σχηματισμούς στην περιοχή την υπερκείμενη της πρώτης πλευράς και πίσω από την κλείδα, μέσα στον περιορισμένο χώρο της θωρακικής εξόδου.[3] Σημειώνονται άλλες ιστορικές ονομασίες: Σύνδρομο αυχενικής πλευράς (cervical rib syndrome), Σύνδρομο σκαληνού μυός (scalene anticus syndrome), Πλευροκλειδικό σύνδρομο (costoclavicular syndrome), Σύνδρομο υπεραπαγωγής (hyperabduction syndrome).[5] Ανάλογα με τους πάσχοντες σχηματισμούς διακρίνεται σε 3 τύπους[4]: 1.Νευρογενές ΣΘΕ (neurogenic - nTOS) (>95%) από συμπίεση του βραχιόνιου πλέγματος: οδηγεί σε αιμωδία του άνω άκρου, δυσαισθησία και αδυναμία. 2.Φλεβικό ΣΘΕ (venous - vTOS) (3%) από συμπίεση της υποκλείδιας φλέβας: μπορεί να προκαλέσει εν τω βάθει θρόμβωση και οίδημα του μέλους 3.Αρτηριακό ΣΘΕ (arterial- aTOS) (1%) από συμπίεση της υποκλείδιας αρτηρίας: μπορεί να οδηγήσει σε περιφερικό θρομβοεμβολισμό & πόνο στο χέρι με την προσπάθεια («χωλότητα»).[5]

Απεικονιστικά: Αυχενική Πλευρά: πολλές φορές είναι οστεοποιημένη αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι  ινώδης και δεν φαίνεται στις απλές ακτινογραφίες: η απλή ακτινογραφία δεν είναι αρκετή για την πλήρη απεικόνιση της αυχενικής πλευράς διότι απεικονίζει μόνο το οστεοποιημένο τμήμα της: καλύτερη διερεύνηση με Αξονική (CT) ή Μαγνητική Τομογραφία (MRI). Μπορεί να συνδυάζεται με ανωμαλία Klippel - Feil. Μπορεί να συγχωνεύεται με την πρώτη θωρακική πλευρά, ενώ θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από μια επιμηκυμένη εγκάρσια απόφυση του Α7 ή / και από μία υποπλαστική 1η θωρακική πλευρά.[2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist 
[1]Y. Weerakkody, Radswiki et al., Cervical rib, http://radiopaedia.org/ articles/ cervical-rib 
[2]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437 
[3] Sanders R.J., Hammond S.L., Rao N.M. Diagnosis of thoracic outlet syndrome. J. Vasc. Surg. 2007;46:601–604
[4] Landry GJ, Moneta GL, Taylor LM, Jr, Edwards JM, Porter JM. Long-term functional outcome of neurogenic thoracic outlet syndrome in surgically and conservatively treated patients. J Vasc Surg 2001;33:312–7; 
[5] Σύνδρομο θωρακικής εξόδου (Thoracic Outlet Syndrome), www.e-rheumatology.gr/ scientific-articles/ syndrome –thorakikis -eksodoy-thoracic –outlet -syndrome-0