ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Ατελές Κάταγμα Κερκίδας (δίκην Σπείρας / Πόρπης)

Torus / Buckle Radial Fracture

Ατελές Κάταγμα δίκην Σπείρας ή Πόρπης (Torus ή Buckle Fracture): πτύχωση του φλοιού του οστού δίκην σπείρας ή πόρπης: οφείλεται συνήθως σε βία που δρα κάθετα προς τον άξονα του οστού, και συμβαίνει συνήθως στη μετάφυση (συνηθέστερα στην περιφερική μετάφυση της κερκίδας) της οποία η σπογγώδης μοίρα συμπιέζεται, ενώ ο φλοιός υφίσταται πτύχωση. Συνηθέστερα παρατηρείται στα παιδιά (5 - 10 ετών): τα οστά στον αναπτυσσόμενο σκελετό είναι περισσότερο ελαστικά λόγω μικρότερης περιεκτικότητας σε ανόργανα στοιχεία.[1]

Ατελή Κατάγματα: δεν περιλαμβάνουν ολόκληρη την περιφέρεια του οστού[3]: ετερογενή ομάδα καταγμάτων που συμβαίνουν κυρίως στα μακρά οστά παιδιατρικών ασθενών. Στη ομάδα αυτή εκτός του Κατάγματος δίκην Σπείρας ή Πόρπης, περιλαμβάνονται: 1/το Κάταγμα δίκην Χλωρού Ξύλου (Greenstick Fracture). κάταγμα μόνο του ενός φλοιού στην κυρτή πλευρά, ενώ η κοίλη πλευρά απλώς κάμπτεται. 2/η απλή κάμψη του οστού χωρίς κάταγμα (Bowing - Plastic Bending Fractures): τα οστά κάμπτονται πέρα από τα όρια της ελαστικής επαναφοράς χωρίς να σπάσουν, οπότε παραμένει πλαστική παραμόρφωση του οστού σε κάμψη.[2] Στην ομάδα των ατελών καταγμάτων περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω: Impaction fractures, Hairline fractures, Stress fractures, Toddler's fractures, Salter-Harris physeal fractures types 2 - 4.[3]

Απεικονιστικά: Καλύτερο απεικονιστικό εργαλείο: Απλές Ακτινογραφίες: παρουσία ύβου ή γωνίωσης στην περιοχή άλγους / τραυματισμού (γωνιώδης παραμόρφωση / φλοιός σαν σπείρα / ο φλοιός υφίσταται συμπίεση / λεπτή γωνίωση μπορεί να φανεί στην πλευρά της σπείρας). Συστάσεις: ακτινογραφίες του φυσιολογικού αντίπλευρου άκρου προς σύγκριση μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση  λεπτών (subtle) καταγμάτων (πολύ χρήσιμες σε Plastic Bending Fractures). Ετερόπλευρες  λήψεις δεν συνιστώνται σε ελέγχους ρουτίνας.[3]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Y. Weerakkody et al.,  Torus fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ torus-fracture-1 
[2]J. Jones et al., Incomplete fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ incomplete-fracture 
[3]Lane F. Donnelly, Diagnostic Imaging: Pediatrics,  2011, Lippincott Williams & Wilkins; Second edition, ISBN-10: 1931884846