ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Ατελές Κάταγμα Κέρκίδας (δίκην Χλωρού Ξύλου)

Greenstick Radial Fracture

Κάταγμα Χλωρού Ξύλου (Greenstick Fracture):  είναι ατελή κατάγματα των μακρών οστών και συνήθως εμφανίζονται σε μικρά παιδιά (συνηθέστερα  <10 ετών). Απαντούν συχνότερα στην μεσότητα της διάφυσης  του αντιβραχίου και της κνήμης.[1]

Συμβαίνουν όταν η δύναμη που ασκείται σε ένα οστό έχει ως αποτέλεσμα  την  κάμψη του,  σε τέτοιο σημείο ώστε η δομική ακεραιότητα της κυρτής επιφάνειας να έχει ξεπεραστεί: κάταγμα της κυρτής επιφάνειας. Ωστόσο, η δύναμη κάμψης που εφαρμόζεται δεν θα σπάσει το οστό τελείως (τα οστά στον αναπτυσσόμενο σκελετό είναι περισσότερο ελαστικά λόγω μικρότερης περιεκτικότητας σε ανόργανα στοιχεία) και η κοίλη επιφάνεια του οστού που έχει καμθεί παραμένει άθικτη. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από γωνιώδη επιμήκη δύναμη που ασκείται προς το οστό (π.χ. έμμεσο τραύμα μετά από πτώση με τεντωμένο βραχίονα), ή μετά από μια δύναμη που εφαρμόζεται κάθετα προς το οστό (π.χ. άμεσο χτύπημα).[1] Σαν να σπάει ένα χλωρό κλαδί (green stick).[3]

Θα πρέπει να διαχωρίζονται από τα ατελή κατάγματα δικήν Σπείρας / Πόρπης (Torus Fractures) (κάταγμα φλοιού στην «συμπιεζόμενη» πλευρά  με άθικτο φλοιό στην πλευρά τάσης) τα οποία είναι συχνότερα. Στην ουσία το κάταγμα Χλωρού Ξύλου είναι το αντίθετο του κατάγματος δίκην Σπείρας και αποτελεί υποτύπο των καταγμάτων πλαστικής παραμόρφωσης (Bowing - Plastic Bending Fractures) παρουσιάζοντας καταγματική γραμμή (hairline ή μεγαλύτερο)  στην κυρτή φλοιϊκή πλευρά τάσης και άθικτο περιόστεο στην κοίλη πλευρά συμπίεσης.[1], [2] , [3]

Απεικονιστικά: Καλύτερο απεικονιστικό εργαλείο: Απλές Ακτινογραφίες: συνήθως στην μεσότητα της διάφυσης των μακρών οστών / ± σε συνδυασμό με γωνίωση / καταγματική γραμμή ή μικρή προβολή του φλοιού στην κυρτή πλευρά του οστού. Συστάσεις: ακτινογραφίες του φυσιολογικού αντίπλευρου άκρου προς σύγκριση μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση λεπτών (subtle) καταγμάτων. Ετερόπλευρες  λήψεις δεν συνιστώνται σε ελέγχους ρουτίνας.[1], [3]
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Y. Weerakkody, Radswiki et al., Greenstick fracture, http://radiopaedia.org/ articles/ greenstick-fracture 
[2]D. Sutton, Ακτινολογία και απεικόνιση, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2003, ISBN 960-399-130-9 
[3]Lane F. Donnelly, Diagnostic Imaging: Pediatrics,  2011, Lippincott Williams & Wilkins; Second edition, ISBN-10: 1931884846