ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Νευρίνωμα (Αυχενοθωρακικό Σημείο* Αρνητικό)

Neurinoma (Negative Cervicothoracic Sign*)

*Αυχενοθωρακικό Σημείο (Cervicothoracic Sign):  Καθώς το πρόσθιο μεσοθωράκιο τελειώνει στο επίπεδο των κλείδων,  το ανώτερο όριο μιας βλάβης του πρόσθιου μεσοθωρακίου δεν μπορεί να απεικονίζεται εκτεινόμενη άνωθεν αυτών. Βλάβες εκτεινόμενες άνωθεν του επίπεδου αυτού θα πρέπει να εντοπίζονται οπίσθια στο θώρακα, δηλαδή στα κορυφαία τμήματα των άνω λοβών, του υπεζωκότα, ή στο οπίσθιο μεσοθωράκιο. [1]  

Σύμφωνα με τον Felson (στον οποίο οφείλεται η ονομασία): "η τραχεία είναι η διαχωριστική γραμμή: μια μεσοθωρακική μάζα έμπροσθεν της τραχείας χάνει τα πλευρικά της όρια καθώς πλησιάζει το κατώτερο όριο των κλείδων δεδομένου ότι ο τράχηλος είναι πάνω από αυτή την περιοχή, αλλά μια βλάβη πίσω από την τραχεία είναι ορατή πάνω από τις κλείδες". [2][1]Kazerooni EA, Gross BH. Cardiopulmonary Imaging. Lippincott Williams & Wilkins. (2004) ISBN:0781736552 
[2]E.R. Heitzman, the Mediastinum: Radiologic Correlations with Anatomy and Pathology, Springer, (1988), ISBN-13: 978-3642733031